Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Mikołajkowy Turniej Badmintona, hala OSiR, godz. 18.00

Mikołajkowy Turniej Badmintona odbędzie się we wtorek 08 grudnia 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie. Początek rozgrywek dla dzieci i młodzieży o godz. 18.00.

W turnieju mogą brać udział uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Staszów, którzy do piątku 04.12.2020 r. dokonają zgłoszenia pod numer telefonu 508 256 021 oraz przyniosą w dniu zawodów pisemną zgopdę na udział w turnieju.
Turniej zostanie rozegrany w grach pojedynczych dziewcząt i chłopców w kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA
- klasy I -III,
- klasy IV - VI,
- klasy VII - VIII.
Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w turnieju nieodpłatnie.
Zgłoszenia do turnieju należy przesłać do 04.12.2020r.
Informacji o turnieju udziela instruktor Marzena Szczypkowska, nr tel. 508 256 021.

REGULAMIN

MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU BADMINTONA

w ramach realizowanego prze M i G Staszów programu

SHUTTLE TIME

 1. Organizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Staszów

 • Fundacja Narodowy Badminton

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

2. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w piątek 08 grudnia 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie. Początek rozgrywek dla dzieci i młodzieży o godz. 18.00.

3. Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu Miasta

i Gminy Staszów, którzy do piątku 04.12.2020 r. dokonają zgłoszenia telefonicznego na numer

508 256 021 oraz przyniosą w dniu zawodów pisemną zgodę na udział w turnieju.

 1. Turniej zostanie rozegrany w grach pojedynczych dziewcząt i chłopców w kategoriach:

- SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasy I - III,

- klasy IV - VI,

- klasy VII – VIII.

Aby gra była rozgrywana w danej kategorii muszą być zgłoszone do niej min. 4 osoby lub 4 pary.

 1. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego nierysującego powierzchni oraz czapki Mikołajkowej.

 2. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody rodziców uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych.

 3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.

 4. Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:

 • swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.

4. Zapisy:

 1. Zgłaszać należy do 04.12.2020r.

Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w turnieju nieodpłatnie.

 1. Informacji o turnieju udziela instruktor Marzena Szczypkowska, nr tel. 508 256 021,

 2. zgłoszenia wyłącznie telefonicznie.

5. System rozgrywek:

 1. W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym.

 2. Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów.

 3. W przypadku bardzo dużej liczby uczestników Organizatorzy mogą skrócić sety do 15 punktów.

 4. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.

 5. W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:

 • Liczba wygranych meczów.

 • Liczba wygranych setów.

 • Wynik bezpośredniego pojedynku.

 • Liczba zdobytych małych punktów.

 • Liczba straconych małych punktów.

6. Sędziowie:

 1. Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.

 2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.

 3. Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.

7. Nagrody:

 1. Za zdobycie miejsc 1-3 puchary.

Wszyscy uczestnicy, zgłoszeni w odpowiednim terminie otrzymają upominek.

8. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.

 2. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 3. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne

 4. i nie podlegają zaskarżeniu.

 5. W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub przepisów gry, Organizatorzy w porozumieniu z sędzią głównym zawodów maja prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika.

 6. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii w przypadku nie zgłoszenia się do danej kategorii przynajmniej pięciu zawodników lub par.

9. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników Ligi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim zgodnie z RODO ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osbowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach informacji o przebiegu Mikołajkowego Turnieju Badmintona.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacji o przebiegu Mikołajkowego Turnieju Badmintona.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Mikołajkowym Turnieju Badmintona.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________

podpis

Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................. w MikołajkowymTurnieju Badmintona organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywni Korab oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie w dniu 08.12.2020 r.

Stan zdrowia dziecka jest mi znany i umożliwia skorzystanie z tej formy współzawodnictwa sportowego. W uzasadnionych okolicznościach wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy lekarskiej.

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie turnieju z winy mojego dziecka.

........................................ ........... .....................................

Miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

1.Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:

• nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),

• nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym

• w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Oświadczenie składam w związku z udziałem w Mikołajkowym Turnieju Badmintona, który odbywa się w dniu 08.12.2020 r.

3. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas Mikołajkowego Turnieju Badmintona. 4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów.

2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.

3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa w biurze zawodów będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.

…………………………............. ............................................................

Miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

17-12-2020, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.