Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej

Zapraszamy na:
Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej
1 lipca 2021 r. - klasy VII - VIII
2 lipca 2021 r. - szkoły średnie
Boisko "ORLIK" w Staszowie
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 30.06.2021 r.
Karty zgłoszeń, zgody rodziców/opiekunów oraz regulamin turnieju można pobrać ze strony www.osir.staszow.pl
Brak podpisanej zgody RODO stanowi w rozumieniu Regulaminu brak możliwości udziału w turnieju.
Formularz zgłoszenia drużyny

REGULAMIN

Wakacyjnego Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej

1. Cel

 • upowszechnienie kultury fizycznej poprzez promocja młodzieżowej piłki nożnej w środowisku

 • popularyzacja sportowej rywalizacji młodzieży.

 • zaprezentowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego, bez uzależnień i nałogów.

2. Organizator

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

3. Termin, miejsce i zgłoszenia drużyn

 • 01 lipca 2021 r., godz. 9.00 – klasy VII – VIII

 • 02 lipca 2021 r., godz. 9.00 – szkoły średnie

Rozgrywki odbywają się na terenie kompleksu boisk powstałego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (ul. A. Mickiewicza). Podczas przebywania na obiekcie oprócz regulaminu turnieju obowiązuje również regulamin kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W przypadku złej pogody rozgrywki mogą zostać przeniesione do Hali OSiR.

Zgłoszenia drużyny należy dokonać w hali OSiR lub przesyłając e-mail: biuro@osir.staszow.pl do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 15.00

4. System przeprowadzania turnieju:

Rozgrywki toczyć się będą w grupach, systemem „każdy z każdym”.

Za zwycięstwo w fazie grupowej drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana (w tym walkowerem) 0 pkt, wygrana walkowerem (3:0) 3 pkt.

Kolejność zespołów w grupach ustala się według liczby zdobytych punktów we wszystkich spotkaniach w grupie. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje:

 • liczba zdobytych punktów w spotkaniu bezpośrednim z zainteresowanym zespołem (w przypadku większej ilości drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków);

 • korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w grupie;

 • większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie;

 • rzuty karne.

Awans z grupy do fazy play-off uzyskują drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2 w grupach.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

5. Drużyna może liczyć maksymalnie 8 zawodników. Mecze rozgrywane są w składach 6-osobowych (5 zawodników w polu + bramkarz). Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

6. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

7. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

8. Zawodnicy biorący udział w turnieju w turnieju na własną odpowiedzialność i nie powinni posiadać żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.

9. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć zgodę prawnych opiekunów zezwalającą im na udział w turnieju.

10. Koszty organizacyjne turnieju pokrywa organizator, koszty przyjazdu pokrywają drużyny.

11. Przepisy gry:

 • Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 26x56 m. Bramki o wymiarach 5x2 m.

 • Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.

 • Wszyscy zawodnicy drużyny w miarę możliwości powinni posiadać jednolite koszulki, oraz obuwie do gry na sztucznej trawie.

 • Czas gry 2 x 10 min.

 • Gra może być rozpoczęta lub kontynuowana, gdy drużyna liczy minimum 3 zawodników w polu plus bramkarz.

 • Obowiązują zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy jego partner z zespołu opuści plac gry.

 • Obowiązują przepisy PZPN z następującymi uwagami:

a) nie obowiązuje przepis o „spalonym”;

b) odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

c) za upomnienie zawodnika (żółta kartka) stosuje się karę wykluczenia na czas 2 minut. Gdy drużyna grająca w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę zawodnik ukarany lub inny z drużyny wraca do gry;

d) druga żółta kartka dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie go z danego meczu a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty;

e) zawodnik może otrzymać karę 1 minuty jeśli w trakcie meczu używa słów wulgarnych. Drużyna w tym okresie gra w osłabieniu.

f) Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgami. Zagranie w ślizgiem może wykonać tylko bramkarz w obrębie pola karnego lub gdy zawodnik chce zatrzymać piłkę bez udziału i kontaktu z przeciwnikiem.

12. Nagrody:

 • za miejsca I-III zawodnicy otrzymają medale,

 • „król strzelców” i „najlepszy bramkarz” - statuetka. w każdej kategorii wiekowej otrzyma statuetkę.

13. Drużyna nie przestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu może zostać wykluczona z rozgrywek. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie opiekuna lub innej osoby towarzyszącej drużynie.

14. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

16. Zawodnicy zgłaszając się do turnieju jednocześnie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatora, oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatora.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania zawodów i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

18. Za usterki stwierdzone w szatniach, odpowiedzialność ponoszą drużyny.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz ewentualnego zawieszenia rozgrywek.

20. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

21. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników Ligi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim zgodnie z RODO ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach informacji o przebiegu Wakacyjnego Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacji o przebiegu SLH 2018/2019 r.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Wakacyjnym Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________

podpis

Formularz zgłoszenia drużyny do

Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn

Staszów, 01-02.07.2021r.

Kategoria

 klasy VII - VIII

 szkoły średnie

Lp.

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia

Miejscowość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju.

NAZWA DRUŻYNY: ……………………………………………………………....

KAPITAN ZESPOŁU (osoba do kontaktu): ……………………………………..

tel. ....................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

…............................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................................................

w turnieju piłki nożnej, który odbędzie się w dniach 01-02 lipca 2021r. Na ternie kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w Staszowie.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju i akceptuję jego postanowienia. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.

...........................................................

podpis rodzica (opiekuna)

28-06-2021, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.