Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY TURNIEJ BADMINTONA !!!

ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY TURNIEJ BADMINTONA !!!
Nie może was zabraknąć na niedzielnym turnieju badmintona, który rozegrany zostanie 27 grudnia w Hali Widowiskowo - Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie o godz. 15.00. Zapraszamy całe rodziny – zarówno amatorów jak i sportowców wysokiej klasy. Tu każdy będzie mógł miło i przyjemnie spędzić czas, zagrać i przede wszystkim dobrze się bawić.

REGULAMIN

ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJ BADMINTONA

 1. Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Staszów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie oraz Stowarzyszenie Aktywni-Korab.

2. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w niedzielę 27 grudnia 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie. Początek rozgrywek o godz. 15.00.

3. Uczestnictwo:

a) Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

 • Singiel open Kobiet i Mężczyzn,

 • Singiel Kobiet i Mężczyzn- 30+

 • Singiel Kobiet i Mężczyzn- 40+

 • Singiel Kobiet i Mężczyzn-50+

 • Debel Kobiet i Mężczyzn,

 • Mixt,

 • Rodzina.

b) W turnieju mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat lub młodsze (za zgodą organizatora)

c) Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego nierysującego powierzchni,

d) Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody rodziców uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych.

e) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.

f) Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:

g) są pod wpływem używek lub innych środków odurzających,

h) swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.

4. Zapisy:

a) Zapisy trwają do 22.12.2020 r. Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane.

b) Zgłoszenia telefoniczne nr. tel 508256021, lub mailowo marzena.szczypkowska@wp.pl

c) Obowiązuje opłata startowa w wysokości 15 zł/osoby. Opłata w całości przeznaczona będzie na organizację turnieju (poczęstunek, nagrody, zakup lotek).

5. System rozgrywek:

a) W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym.

b) Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.

c) Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów.

d) W przypadku bardzo dużej liczby uczestników Organizatorzy mogą skrócić sety do 15 punktów.

e) Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.

f) W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:

 • Liczba wygranych meczów.

 • Liczba wygranych setów.

 • Wynik bezpośredniego pojedynku.

 • Liczba zdobytych małych punktów.

 • Liczba straconych małych punktów.

6. Sędziowie:

a) Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.

b) Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.

c) Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.

7. Nagrody:

Za zdobycie miejsc 1-3 dyplomy i medale.

8. Postanowienia końcowe:

a) Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.

b) Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

c) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

d) W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub przepisów gry, Organizatorzy w porozumieniu z sędzią głównym zawodów maja prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika.

e) Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

8. Organizator ma prawo do publikowania i rozpowszechniania imienia, nazwiska i wizerunku uczestników Ligi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem rozgrywek oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim zgodnie z RODO ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną z art. 13 RODO stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osbowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach informacji o przebiegu Świątecznego Turnieju Badmintona.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie (Adama Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: (15) 864 27 11).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacji o przebiegu Świątecznego Turnieju Badmintona.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Świątecznym Turnieju Badmintona.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

1.Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:

• nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),

• nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym

• w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Oświadczenie składam w związku z udziałem w Świątecznym Turnieju Badmintona, który odbywa się w dniu 27.12.2020 r.

3. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas Świątecznego Turnieju Badmintona.

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów.

2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.

3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa w biurze zawodów będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.

…………………………............. ............................................................

Miejscowość, data podpis uczestnika

05-01-2021, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.